Kalkulacja składki za ubezpieczenie

Wyliczenie składki za ubezpieczenie (cena przeniesienia ryzyka na zakład ubezpieczeń) z uwzględnieniem przyjętych przez zakład ubezpieczeń czynników cenotwórczych:
– stawki wyjściowej (lub składki podstawowej),
– składek dodatkowych za rozszerzenia pokrycia ubezpieczeniowego,
– zniżek za bezszkodowość (brak wypłat odszkodowań) w konkretnym okresie poprzedzającym ubezpieczenie, kontynuację ubezpieczenia w zakładzie, który ma dokonać wznowienia ubezpieczenia (bonus za lojalność), przynależność do grupy zakupowej,
– zwyżek za szkodowość (wypłaty odszkodowań) w konkretnym okresie poprzedzającym ubezpieczenie.
Innymi czynnikami branymi pod uwagę przy kalkulacji składki mogą być również: rozmiary prowadzonej działalności oraz udokumentowane doświadczenie Ubezpieczonego.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

(OWU, o.w.u.) – zbiór przepisów prawnych i uregulowań praktycznych, opisujących stosunki stron umowy ubezpieczenia (ustalają prawa i obowiązki stron). OWU powinny być zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą ubezpieczeniową i przepisami kodeksu cywilnego.

Polisa ubezpieczeniowa

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Zawiera m. in. informacje o: Ubezpieczycielu, numerze umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, zakresie ubezpieczenia, okresie ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej/ubezpieczenia, wysokości składki ubezpieczeniowej.