Obowiązkowe OC pośredników nieruchomości

Uwaga! od 1 września 2017 r. nowe regulacje dla pośredników w Ustawie o gospodarce nieruchomościami!
  • nad spełnieniem obowiązku ubezpieczenia czuwają wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
  • za brak ubezpieczenia pośrednikowi grozi kara w wysokości do 20.000 zł,
  • pośrednik ma obowiązek załączyć do umowy pośrednictwa kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia,
  • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu,
  • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,
  • strona umowy pośrednictwa ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma.

Chcesz wiedzieć więcej? pobierz plik pdf


Ceny i zakup ubezpieczenia
Wylicz składkę za interesujące Cię ubezpieczenie
Wypełnij wniosek, aby zawrzeć ubezpieczenie
lub od razu

Warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1626), dodatkowo rozszerzony o:
  • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa do regresu,
  • ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego.

System zniżek

  • za kontynuację ubezpieczenia,
  • z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,

Ubezpieczenia uzupełniające

katalog ryzyk dodatkowych OC jest opisany na stronie Saga Brokers.