Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości

Uwaga! od 1 września 2017 r. nowe regulacje dla zarządców nieruchomości w Ustawie o gospodarce nieruchomościami!
  • nad spełnieniem obowiązku ubezpieczenia czuwają wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
  • za brak ubezpieczenia zarządcy grozi kara w wysokości do 40.000 zł,
  • zarządca ma obowiązek załączyć do umowy o zarządzanie kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia,
  • zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu,
  • zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,
  • strona umowy o zarządzanie ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma.

Chcesz wiedzieć więcej? pobierz plik pdf


Ceny i zakup ubezpieczenia
Wylicz składkę za interesujące Cię ubezpieczenie
Wypełnij wniosek, aby zawrzeć ubezpieczenie
lub od razu

Warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 13 grudnia 2013 r., dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych, dodatkowo rozszerzony o:
  • rezygnację ubezpieczyciela z prawa do regresu,
  • pokrycie szkód z winy umyślnej osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego.

Dla kogo?

  • obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie przedsiębiorców,
  • oferta skierowana jest do wszystkich zarządców nieruchomościami.