Ubezpieczenie notariusza jako płatnika świadczeń publicznych

Przedmiot ubezpieczenia

Straty finansowe poniesione przez notariusza w związku z pełnieniem przez niego funkcji płatnika świadczeń publicznych, będące wynikiem zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, wraz z odsetkami za zwłokę od powyższych należności.

Przez zdarzenie należy rozumieć zaniechanie poboru świadczeń publicznych lub ich pobór w wysokości innej niż należna (act committed trigger) lub wydanie decyzji organu podatkowego stanowiącej podstawę powstania straty finansowej notariusza, jeśli niewłaściwy pobór świadczenia miał miejsce w okresie przed zawarciem umowy ubezpieczenia (claims made trigger).

Zakres ubezpieczenia

Zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych ustalonymi uchwałą nr UZ/243/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17.12.2015 r. oraz z uwzględnieniem modyfikacji, wynikających z zapisów Porozumienia w sprawie programu ubezpieczeniowego dla notariuszy zawartego w dniu 19 stycznia 2011 r. pomiędzy PZU SA a Krajową Radą Notarialną (z późniejszymi zmianami).

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.


Zakup ubezpieczenia
Wypełnij wniosek, aby zawrzeć ubezpieczenie


Edukacja

o ubezpieczeniach i ryzyku w wykonywaniu zawodu notariusza

Ubezpieczenia dla notariuszy