Regulamin Serwisu frontin.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady korzystania z Serwisu,
b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz płatności składek,
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące Ustawy:
a) Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
b) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
e) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

3. W relacjach z Klientami używany jest język polski.

§ 2. Definicje

Ilekroć pojęcia zdefiniowane poniżej są używane w treści Regulaminu, należy nadać im następujące znaczenie:
Agent Agent – WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słonecznej 15A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000409080, NIP 783-168-61-10, REGON 302033299, będąca agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wpisana pod numerem 11208379 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego – dostępnego pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.
Frontin.pl lub Serwis – prowadzony przez Agenta portal internetowy, znajdujący się pod adresem www.frontin.pl, działający na podstawie niniejszego Regulaminu, udostępniający oferty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym kalkulator składek, umożliwiający zawieranie umów ubezpieczenia, zarządzanie płatnościami oraz kontakt z Agentem za pośrednictwem poczty wewnętrznej.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Frontin.pl, w tym w szczególności zawierająca za jego pośrednictwem umowę ubezpieczenia.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Frontin.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
Klient korporacyjny – klient zawierający umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Frontin.pl w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Klient ponosi koszt polisy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.
3. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Klienci zostaną powiadomieni, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość, poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
4. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest traktowane jako akceptacja wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
5. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z Frontin.pl, przy zawieraniu odrębnych umów ubezpieczenia, zarówno jako Klient korporacyjny, jak i jako Konsument – w zależności od tego czy zawiera daną umowę ubezpieczenia w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową czy też w celu bezpośrednio niezwiązanym z taką działalnością.
6. Agent potwierdza, że uzyskał pełnomocnictwa od zakładów ubezpieczeń, z którymi proponuje zawarcie umów ubezpieczenia w Serwisie oraz że na podstawie tych pełnomocnictw jest umocowany do zawierania umów ubezpieczenia z Klientami.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 44, Chrome w wersji co najmniej 48,
b) włączona obsługa Cookies i JavaScript,
c) aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu służy darmowy program Adobe Reader, który można pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/.
3. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
4. Frontin.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz płatności składek

Rejestracja i logowanie

1. Klienci mogą zawierać umowy ubezpieczenia dostępne we Frontin.pl wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu.
2. Celem dokonania rejestracji Klient powinien:
a) wybrać grupę zawodową, do której przynależy,
b) podać login (adres mailowy) oraz hasło,
c) potwierdzić wolę rejestracji po otrzymaniu linku aktywacyjnego.
3. Klient zobowiązany jest chronić hasło w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
4. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią, Klient zobowiązany jest do zresetowania lub zmiany hasła.
5. Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek jej brak uniemożliwia zawieranie umów za pośrednictwem Frontin.pl.
6. Po aktywacji konta Klient każdorazowo loguje się do Serwisu, uzyskując dostęp do:
a) strony głównej (zawierającej informacje o oferowanych ubezpieczeniach),
b) paneli z wnioskami, polisami, płatnościami, szkodami,
c) kalkulatora składek,
d) poczty wewnętrznej.
7. Serwis przewiduje możliwość resetu hasła.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po zalogowaniu się do konta w Serwisie poprzez wykonanie następujących czynności:
a) wybór ubezpieczenia spośród dostępnych dla danej grupy zawodowej,
b) kliknięcie przycisku „Wypełnij wniosek” i wypełnienie formularza, w tym:
– podanie daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (w każdym przypadku nie wcześniejszej niż dzień kolejny po wypełnieniu wniosku),
– wybór ubezpieczyciela,
– wskazanie danych identyfikujących ubezpieczonego i ubezpieczającego (jeśli są inne niż ubezpieczonego),
– wybór zakresu ubezpieczenia i sum gwarancyjnych,
– podanie informacji niezbędnych do kalkulacji składki,
– wybór sposobu płatności składki,
– złożenie oświadczeń,
c) kliknięcie przycisku „Przejdź dalej” i sprawdzenie poprawności i kompletności wyświetlonych danych; przerwanie wypełniania wniosku na tym etapie powoduje zapisanie na koncie Klienta wniosku roboczego, do którego można wrócić później w celu edycji wniosku i jego wysłania; wniosek roboczy nie stanowi podstawy do zawarcia umowy ubezpieczenia,
d) kliknięcie przycisku „Wyślij wniosek”.
2. Wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1, traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta ze wskazanym we wniosku zakładem ubezpieczeń.
3. Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje wiadomość mailową z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (w formie plików PDF).
4. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą wykonania wszystkich czynności opisanych w ust. 1 lit. a) –d), w tym wysłania wniosku (gdy wniosek zostanie zapisany na serwerze, którym prowadzony jest Serwis, w taki sposób, że Agent będzie mógł go odczytać). Niezwłocznie po złożeniu wniosku Klient otrzymuje z Serwisu wiadomość mailową potwierdzającą zapisanie wniosku na serwerze, na którym prowadzony jest Serwis.
5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie danych osobowych ubezpieczającego i ubezpieczonego. Klient przed wskazaniem danych tych osób (w przypadku zawierania umowy na rachunek osoby trzeciej) powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Agentowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.
6. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na naliczenie składki we wskazanej w formularzu wniosku wysokości.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem Frontin.pl umowy ubezpieczenia bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.
2. Klient nie będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem Frontin.pl umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w przepisach prawa.
3. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, za wyjątkiem składki, którą jest zobowiązany zapłacić za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Płatność składek

1. Agent jest umocowany przez zakłady ubezpieczeń do pobierania składek ubezpieczeniowych za umowy zawarte za jego pośrednictwem.
2. Z mocy Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym składki przekazane Agentowi uznaje się jako zapłacone zakładowi ubezpieczeń.
3. Wszystkie dane do dokonania płatności (wysokość rat, terminy płatności, tytuł wpłaty) są każdorazowo wskazane na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji zawierających zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.
2. Reklamacje powinny być kierowane do zakładu ubezpieczeń zgodnie z:
a) procedurą opisaną w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),
b) lub w razie jej braku – postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczeń (przywołanych w polisie) regulującymi zasady i sposób składania reklamacji.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agenta oraz zakład ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, danych osobowych podanych przez niego w ramach rejestracji lub w ramach zawierania za pośrednictwem Frontin.pl umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Frontin.pl lub zakład ubezpieczeń danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Agenta, tj. WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słonecznej 15A, oraz przez ten zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia.
3. Agent przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania ubezpieczenia, a w przypadku wyrażenia przez Klienta na to zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (m.in. newsletter).
4. Zakład ubezpieczeń przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania ubezpieczenia, a w przypadku wyrażenia przez Klienta na to zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Agentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Agenta.
3. Agent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
4. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana Klientom w sposób określony w przepisach prawa.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 roku.

Pobierz Regulamin frontin.pl