Regulamin Serwisu frontin.pl

Par.1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady korzystania z Serwisu,
b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz płatności składek,
2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące Ustawy:
a) Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
b) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
3. W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie znajdują: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. W relacjach z Klientami używany jest język polski.

Par. 2. Definicje

Ilekroć pojęcia zdefiniowane poniżej są używane w treści Regulaminu, należy nadać im następujące znaczenie:
Agent – WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słonecznej 15A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000409080, NIP 783-168-61-10, REGON 302033299, będąca agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wpisana pod numerem 11208379 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego – dostępnego pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.
Frontin.pl lub Serwis – prowadzony przez Agenta portal internetowy, znajdujący się pod adresem www.frontin.pl, działający na podstawie niniejszego Regulaminu, udostępniający oferty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym kalkulator składek, umożliwiający zawieranie umów ubezpieczenia, zarządzanie płatnościami oraz kontakt z Agentem za pośrednictwem poczty wewnętrznej.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Frontin.pl, w tym w szczególności zawierająca za jego pośrednictwem umowę ubezpieczenia w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, będącej ubezpieczającym.
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca osobiście lub przez pełnomocnika  umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Frontin.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
Klient korporacyjny – podmiot zawierający osobiście lub przez pełnomocnika  umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Frontin.pl w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Par. 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Klient lub ubezpieczający reprezentowany przez Klienta ponosi koszt polisy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.
3. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Klienci zostaną powiadomieni, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość, poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
4. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest traktowane jako akceptacja wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
5. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z Frontin.pl przy zawieraniu odrębnych umów ubezpieczenia zarówno jako Klient korporacyjny, jak i jako Konsument – w zależności od tego, czy zawiera daną umowę ubezpieczenia w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową czy też w celu bezpośrednio niezwiązanym z taką działalnością.
6. Agent potwierdza, że uzyskał pełnomocnictwa od zakładów ubezpieczeń, z którymi proponuje zawarcie umów ubezpieczenia w Serwisie oraz że na podstawie tych pełnomocnictw jest umocowany do zawierania umów ubezpieczenia z Klientami.

Par. 4. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 44, Chrome w wersji co najmniej 48,
b) włączona obsługa Cookies i JavaScript,
c) aktywne konto poczty elektronicznej.
2. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu służy darmowy program Adobe Reader, który można pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/.
3. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane są za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
4. Frontin.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

Par. 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz płatności składek

Rejestracja i logowanie
1. Klienci mogą zawierać umowy ubezpieczenia dostępne we frontin.pl wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu.
2. Celem dokonania rejestracji Klient powinien:
a) wybrać grupę zawodową, do której przynależy,
b) podać login (adres mailowy) oraz hasło,
c) potwierdzić wolę rejestracji po otrzymaniu linku aktywacyjnego.
3. Klient zobowiązany jest chronić hasło w sposób uniemożliwiający dostęp nieuprawnionych osób trzecich.
4. Klient może być reprezentowany przy korzystaniu z Frontin.pl, w tym przy zawieraniu za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia, przez pełnomocnika, jak również może działać przy korzystaniu z Frontin.pl, w tym przy zawieraniu za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia, jako pełnomocnik osoby trzeciej, przy czym Klient zobowiązany jest zapewnić, aby każda osoba dysponująca loginem i hasłem Klienta do Frontin.pl dysponowała uprzednio udzielonym pełnomocnictwem do działania w imieniu Klienta albo pełnomocnictwem Klienta i innej osoby trzeciej będącej ubezpieczającym w zakresie wszystkich czynności, jakie mogą być dokonane w ramach Frontin.pl.
5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia uzyskania do niego dostępu przez nieuprawnioną osobę trzecią Klient zobowiązany jest do zresetowania lub zmiany hasła.
6. Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek jej brak uniemożliwia zawieranie umów za pośrednictwem Frontin.pl.
7. Po aktywacji konta Klient każdorazowo loguje się do Serwisu, uzyskując dostęp do:
a) strony głównej (zawierającej informacje o oferowanych ubezpieczeniach),
b) paneli z wnioskami, polisami, płatnościami, szkodami,
c) kalkulatora składek,
d) poczty wewnętrznej.
8. Serwis przewiduje możliwość resetu hasła.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po zalogowaniu się do konta w Serwisie poprzez wykonanie następujących czynności:
a) wybór ubezpieczenia spośród dostępnych dla danej grupy zawodowej,
b) kliknięcie przycisku „Wypełnij wniosek” i wypełnienie formularza, w tym:
– podanie daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (w każdym przypadku nie wcześniejszej niż dzień kolejny po wypełnieniu wniosku),
– wybór ubezpieczyciela,
– wskazanie danych identyfikujących ubezpieczonego i ubezpieczającego (jeśli są inne niż ubezpieczonego),
– wybór zakresu ubezpieczenia i sum gwarancyjnych,
– podanie informacji niezbędnych do kalkulacji składki,
– wybór sposobu płatności składki,
– złożenie oświadczeń,
c) kliknięcie przycisku „Przejdź dalej” i sprawdzenie poprawności i kompletności wyświetlonych danych; przerwanie wypełniania wniosku na tym etapie powoduje zapisanie na koncie Klienta wniosku roboczego, do którego można wrócić później w celu edycji wniosku i jego wysłania; wniosek roboczy nie stanowi podstawy do zawarcia umowy ubezpieczenia,
d) kliknięcie przycisku „Wyślij wniosek”.
2. Wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1, traktowane jest jako złożenie przez Klienta lub osobę, w imieniu której Klient działa w oparciu o posiadane pełnomocnictwo, stosownie do postanowień Par. 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta ze wskazanym we wniosku zakładem ubezpieczeń.
3. Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje wiadomość mailową z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (w formie plików PDF).
4. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą wykonania wszystkich czynności opisanych w ust. 1 lit. a) –d), w tym wysłania wniosku (gdy wniosek zostanie zapisany na serwerze, na którym prowadzony jest Serwis, w taki sposób, że Agent będzie mógł go odczytać). Niezwłocznie po złożeniu wniosku Klient otrzymuje z Serwisu wiadomość mailową potwierdzającą zapisanie wniosku na serwerze, na którym prowadzony jest Serwis.
5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie danych osobowych ubezpieczającego i ubezpieczonego. Klient przed wskazaniem danych tych osób (w przypadku zawierania umowy na rachunek osoby trzeciej) powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Agentowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.
6. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na naliczenie składki we wskazanej w formularzu wniosku wysokości.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient lub ubezpieczający reprezentowany przez Klienta będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem Frontin.pl umowy ubezpieczenia bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.
2. Klient lub ubezpieczający reprezentowany przez Klienta nie będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem Frontin.pl umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w przepisach prawa.
3. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, za wyjątkiem składki, którą jest zobowiązany zapłacić za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Płatność składek

1. Agent jest umocowany przez zakłady ubezpieczeń do pobierania składek ubezpieczeniowych za umowy zawarte za jego pośrednictwem.
2. Z mocy Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym składki przekazane Agentowi uznaje się jako zapłacone zakładowi ubezpieczeń.
3. Wszystkie dane do dokonania płatności (wysokość rat, terminy płatności, tytuł wpłaty) są każdorazowo wskazane na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

Par. 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji zawierających zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.
2. Reklamacje powinny być kierowane do zakładu ubezpieczeń zgodnie z:
a) procedurą opisaną w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie),
b) lub w razie jej braku – postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczeń (przywołanych w polisie) regulującymi zasady i sposób składania reklamacji.

Par. 7. Ochrona danych osobowych

1. Podane przy rejestracji w Serwisie, w formularzu kontaktowym oraz w trakcie korzystania z kalkulatora składek dane osobowe są przetwarzane przez Agenta jako administratora. W zakresie danych wpisywanych do wniosków ubezpieczeniowych administratorem danych jest odpowiedni zakład ubezpieczeń, a Agent jest podmiotem przetwarzającym dane na polecenie administratora. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń są przekazywane Klientowi przy wysyłaniu wniosku ubezpieczeniowego, są także dostępne na portalu w zakładce Informacja administratora danych osobowych. W przypadku udzielenia przez ubezpieczającego pełnomocnictwa Pierwszemu Polskiemu Domowi Brokerskiemu SAGA Brokers Sp. z o.o. zasady przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot są przekazywane Klientowi przy udzielaniu pełnomocnictwa, są także dostępne w Serwisie w zakładce Informacja administratora danych osobowych.
2. Zasady przetwarzania danych przez Agenta jako administratora:
a) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: korespondencyjnie: WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. , Słoneczna 15a, 60-286 Poznań;  mailowo: odo@wpsu.pl,
b) Agent będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w ust. 1, w następujących celach:

  • związanych z wykonywaniem usług oferowanych Klientom, w szczególności w zakresie kalkulatora składki ubezpieczeniowej,
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym profilowania w celu dobrania oferowanych produktów pod kątem potrzeb Klientów,
  • w przypadku nie wykupienia polisy informowania Klienta o aktualnej ofercie przed nadchodzącą datą wznowienia polisy – wyłącznie w przypadku udzielenia przez Klienta zgody i wyłącznie w zakresie adresu mailowego, daty wznowienia polisy i grupy zawodową, do jakiej Klient należy,
  • analitycznych pozwalających na lepszy dobór oferty do potrzeb Klientów i w celu optymalizacji tej oferty, badania satysfakcji klientów, zwiększania funkcjonalności portalu,
  • w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej usługi oferowanej przez administratora za pośrednictwem portalu Frontin.pl,
  • wypełniania przez administratora obowiązków prawnych wynikających z Ustawy o rachunkowości,
  • w celu udzielania odpowiedzi na maile przesłane przez dana osobę za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie,

c) Agent przy oferowaniu usługi kalkulatora składek korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu doboru oferty ubezpieczeniowej i kalkulacji składki. Oznacza to, że na podstawie dostarczonych przez Klienta danych wprowadzanych w elektronicznym kalkulatorze, program ocenia dopuszczalność zawarcia umowy i wysokość należnej składki. W związku z tym Klient ma prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.
d) podanie danych zaznaczonych w Serwisie czerwoną gwiazdką jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, co oznacza, że w przypadku ich nie podania nie będzie możliwości zaproponowania Klientowi konkretnego ubezpieczenia. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług za pośrednictwem Serwisu,
e) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f) Klientowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
g) Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Agenta lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności wobec profilowania danych,
h) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania usług świadczonych za pośrednictwem Frontin.pl (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu tych usług, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). Dane wpisywane do kalkulatora składki ubezpieczeniowej nie są przechowywane przez system, jeśli po ich wpisaniu nie nastąpiło wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia dane wskazane w formularzu wniosku ubezpieczeniowego będą usuwane po upływie dnia wybranego jako początek okresu ubezpieczenia.  W przypadku zarejestrowania konta w Serwisie i nie złożenia wniosku ubezpieczeniowego konto  zostanie usunięte po 60 dniach. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu,
i) dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora, obsługę księgową, podmiotom zajmującym się windykacją należności oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa,
j) zasady korzystania przez Serwis z plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

Par. 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Agentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Agenta.
3. Agent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
4. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana Klientom w sposób określony w przepisach prawa.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Pobierz aktualną wersję Regulaminu frontin.pl